Strong Family Standard

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

ประเทศไทยในระยะกว่า 2 ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรุนแรง ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลและพลวัฒน์ทางสังคมก็แปรเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการรับมือกับความแปรเปลี่ยนนี้ทำให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำงานหนักเป็นอย่างยิ่ง และจะต้องมีการประสานร่วมมือกันอย่างเป็นระบบระหว่างเครือข่าย-แนวร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักทางภาครัฐ ที่มีหน้าที่ในการดูแลสังคม ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาสังคมด้วยการนำเอาความรู้เชิงประจักษ์ด้านสังคม มาใช้ในการทำงาน ด้วยการแปลงความรู้ทางสังคมที่เป็นนามธรรมให้เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา เพื่อมุ่งเข้าสู่เป้าหมายแห่งการเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหลายด้านเพื่อประโยชน์แก่งานพัฒนาสังคม