คู่มือการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวตนเอง
(Strengthen Family Self Assessment Handbook-SFA)


วิธีการใช้

1.สมาชิกในครอบครัวที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถนำเครื่องมือนี้ไปทดสอบได้ด้วยตนเอง
2.ในระหว่างการใช้เครื่องมือนี้ หากสมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในข้อคำถาม ก็จะช่วยให้เกิดความถูกต้องแม่นยำในการวัดและ
การแปลผลมากยิ่งขึ้น เพราะสมาชิกในครอบครัวจะช่วยให้เกิดการมองอย่างรอบด้าน
3.ให้อ่านข้อความแต่ละข้อความในแบบประเมินนี้ทีละข้อ จากนั้นให้คิดว่าข้อความแต่ละข้อความ บรรยายความเป็นสถานการณ์ของครอบครัวของคุณบ่อยครั้งแค่ไหน
ให้ขีดเครื่องหมาย / ลงในช่อง “มี” หรือ “ไม่มี” ช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียวเท่านั้น
4.นำผลที่ได้จากการขีดเครื่องหมาย / ไปตรวจกับแบบเฉลยคำตอบ ด้านหลังแบบประเมิน เพื่อคิดคะแนน (ข้อละ 1 คะแนน)
5.นำผลรวมของคะแนนที่ได้ ไปเทียบกับตารางแปลผล เพื่อทราบความเข้มแข็งในแต่ละด้าน และในภาพรวม