ข้อกำหนดและเงื่อนไข


              ยินดีต้อนรับสู่ระบบการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ใดที่เข้าใช้ WebSite ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้

              1. สค.จัดให้มี WebSite นี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านครอบครัวใช้ในการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และการใช้ข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวเท่านั้น

              2. สำหรับบุคคลทั่วไป สค. ให้อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล การ Download และถ่ายสำเนา

              3. การเข้าถึงข้อมูลบางประเภท ผู้ใช้อาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง (เช่น ข้อมูลระบุตัวตน หรือรายละเอียดการติดต่อ) โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนการใช้งานระบบ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการที่ต่อเนื่อง ผู้ใช้ยอมรับว่าข้อมูลการลงทะเบียนใดๆ ที่ให้แก่ สค. จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และ เป็นจริง

              4. ผู้ใช้ยอมรับและเข้าใจดีว่าผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ผู้ใช้ใช้ในการเข้าถึงระบบ และยอมรับว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ สค.สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้ หากผู้ใช้ทราบถึงการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้ใช้พ้นจากหน้าที่ในการปฏิบัติงานในสังกัดที่ได้รับการอนุญาตจาก สค. ผู้ใช้ตกลงที่จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานระบบของหน่วยงานให้ สค. ทราบทันที

              5. ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า สค.จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้ทั้งสิ้น และกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ สค อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชย ค่าเสียหาย ความรับผิดใดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนาย) ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้ WebSite ของผู้ใช้ ผู้ใช้รับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ สค. ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของข้อตกลงนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องอันใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจาก WebSite นี้แต่โดยฝ่ายเดียว

              6. ผู้ใช้ยอมรับว่าจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ไปยังและจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

              7. WebSite นี้มีการเชื่อมโยงกับ WebSite ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น สค.จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของ WebSite ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าว อาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

              8. ผู้ใช้ยินยอมและยอมรับว่า สค. เป็นเจ้าของสิทธิ์ตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยอมรับด้วยว่า บริการอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ สค. กำหนดให้เป็นความลับระหว่าง สค. และผู้ใช้

              9. ความปลอดภัยของข้อมูล สค. ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูล โดยการส่งข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยไวรัส (Viruses) ม้าโทรจัน (Trojan horses) หนอน (worms) ระเบิดเวลา (time bombs) แคนเซิลบอต (cancelbots) หรือโปรแกรมหรือกลไกคอมพิวเตอร์อื่นๆ โดยมีเจตนาเพื่อหรือทำให้เกิดความเสียหาย ทำลาย ขัดขวาง หรือทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์หรือการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการต้องเสื่อมสภาพลง มาตรการเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบภายในสำหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ และการดำเนินการของ สค. ตลอดจนมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง สค. เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ โดย สค. ขอจำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจาก สค. เท่านั้น บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกระงับ ยกเลิกและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

ยอมรับเงื่อนไข